U ontvangt via ActivaSZ een Ziektewetuitkering. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw ziekte moet regelen. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. U kunt op een van de trefwoorden klikken of door de hele lijst scrollen.

Vraag en antwoord

Beoordeling en begeleiding ziekte

Waarom verzorgt ActivaSZ de begeleiding bij ziekte en niet UWV?

Uw (ex-) werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitbetaling van (ex-) werknemers die bij ziekte aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ verzocht de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren. Wij zijn op onze beurt verplicht om voor het medische gedeelte van de begeleiding een bedrijfs- of verzekeringsarts in te schakelen.

Wie beoordeelt of ik wel of niet kan werken?

Dit is altijd de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. Deze medische professionals zijn – naast uzelf – de enigen die kunnen en mogen bepalen of u voldoende bent hersteld om te kunnen werken. Dit is uitdrukkelijk zo vastgelegd in de Ziektewet. Deze claimbeoordeling is dus geen taak voor de casemanager van ActivaSZ. Wel volgt die uiteraard het proces. Ook maakt hij op basis van het oordeel van de bedrijfs- of verzekeringsarts afspraken met u over herstel en re-integratie. En waar mogelijk biedt hij u ondersteuning.

Ik ben het niet eens met de hersteldmelding van de bedrijfs- of verzekeringsarts. Wat nu?

Als u het niet eens bent met een hersteldmelding van de bedrijfs- of verzekeringsarts, kunt u een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Dit moet bij UWV gebeuren. Deze instantie is namelijk altijd de partij die de formele beslissing (‘beschikking’) over de hersteldmelding afgeeft. Tegen deze beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken. Onze casemanagers volgen het advies van de bedrijfs- of verzekeringsarts. Na ontvangst van de hersteldmelding van de bedrijfsarts zullen ze daarom de beschikking voorbereiden en bij UWV aanvragen. Deze instantie geeft vervolgens de beschikking af waarin staat dat u hersteld bent en geen recht meer heeft op een Ziektewetuitkering. In de beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing van UWV. Wij hebben de stappen binnen de procedure ook voor u op een rij gezet in een praktisch Stappenplan Bezwaar.

Dagloon

Wat is het dagloon?

Uw dagloon is het bedrag dat u gemiddeld bij uw laatste werkgever verdiende vóór u ziek werd. Ontving u hiernaast een Ziektewetuitkering, dan wordt die hierbij opgeteld. Het gemiddelde bepaalt de omvang van uw Ziektewetuitkering: deze uitkering is 70% van het dagloon.

Hoe wordt het dagloon berekend?

Wij bepalen de hoogte van uw dagloon volgens de wettelijke regels in het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen. Dit schrijft voor dat het bedrag volgens een vaste formule moet worden vastgesteld: [(A-B) x 108 / 100 + C] / D A. Staat voor het loon (sv-loon) en eventuele Ziektewetuitkering dat u in de referteperiode bij uw (ex-)werkgever heeft ontvangen. B. Drukt de bedragen aan vakantietoeslag uit die u in de referteperiode heeft ontvangen. C. Is het loon dat u in de referteperiode ontving van uw (ex-)werkgever als die de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeerde. Dit komt bijvoorbeeld voor bij all-in verloners. Ook bij Ziektewetuitkeringen is de vakantietoeslag onderdeel van de gewone uitkering die u ontvangt. D. Drukt het aantal dagloondagen per kalenderjaar uit. Dit zijn er normaal gesproken 261. Is de dienstbetrekking waarin u ziek bent geworden gestart na aanvang van de referteperiode? Dan gaat het om het aantal dagloondagen vanaf de eerste dag van deze dienstbetrekking tot en met de laatste dag van de referteperiode.

Wat is bij bepaling van het dagloon de referteperiode?

De referteperiode is de periode waar wij volgens de wettelijke regels naar moeten kijken als we uw dagloon berekenen. Deze periode beslaat maximaal een jaar en eindigt altijd op de laatste dag van een aangiftetijdvak. Dit is de tijdseenheid die uw (ex-)werkgever hanteerde voor het vaststellen van de loonheffingen die hij over uw loon moet afdragen aan de Belastingdienst. Meestal is dit een maand of vier weken. De referteperiode eindigt altijd op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin u ziek bent geworden (zie de afbeelding hieronder). Let op: het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het moment waarop u het loon kreeg uitgekeerd.

Hoeveel procent van het dagloon krijg ik uitgekeerd?

Volgens de Ziektewet heeft u recht op 70% van het bruto dagloon. In sommige sectoren hebben werknemers daarnaast recht op een aanvulling.

Wordt er bij vaststelling van het dagloon rekening gehouden met de vakantietoeslag?

Ja, de vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Die berekening houdt er ook rekening mee dat sommige werkgevers de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeren, maar als onderdeel van de normale beloning. Dit laatste gebeurt ook bij uitbetaling van uw Ziektewetuitkering: de vakantietoeslag is hierin opgenomen, u ontvangt hiervoor geen aparte betaling.

Waarom is mijn netto uitkering in 2020 lager dan in 2019?

Door een wijziging in de wettelijke regels telt vanaf 1 januari 2020 de Ziektewet-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

Arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt (lees hier meer over op de website van de Belastingdienst). Door arbeidskorting betaalt de werkende minder inkomstenbelasting over het inkomen.

Deze nieuwe wetgeving kan betekenen dat een Ziektewet-uitkering vanaf 2020 netto lager uitvalt dan eerdere Ziektewet-uitkeringen (met een ingangsdatum voor 1 januari 2020). Vanaf 1 januari 2020 passen we de nieuwe wetgeving toe op de Ziektewet-uitkeringen.

Let op: de wettelijke regel is niet van toepassing op Ziektewet-uitkering met een ingangsdatum voor 1 januari 2020. Deze Ziektewet-uitkeringen tellen nog wel mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

Ik ben het niet eens met de berekening van mijn dagloon. Wat nu?

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw dagloon, kunt u op activasz.nl het contactformulier invullen. Geef in de onderwerpregel en in uw bericht duidelijk aan dat u denkt dat uw dagloon niet correct is.

Wanneer ActivaSZ uw dagloon heeft berekend sturen wij u dan de dagloonberekening toe die wij hebben gemaakt, zodat u deze kunt vergelijken met uw eigen berekening. Vindt u ook daarna dat uw dagloon niet goed is vastgesteld, dan kunt u ons vragen om voor u een beschikking aan te vragen bij UWV.
In sommige gevallen berekent UWV uw dagloon. Wanneer dit zo is vragen wij na ontvangst van uw bericht een beschikking voor u aan bij UWV.

Na ontvangst van de beschikking van UWV kunt u bezwaar op uw dagloon indienen. De bezwaarprocedure verloopt altijd bij UWV. Zie voor meer informatie het Stappenplan bezwaar op activasz.nl.

Mijn dagloon WW wijkt af van de hoogte van mijn dagloon Ziektewet, hoe kan dat?

U kunt hiermee te maken krijgen als u eerst een Ziektewetuitkering ontving, maar na verloop van tijd herstelt en een WW-uitkering aanvraagt. De Ziektewetuitkering van ActivaSZ houdt dan op en u krijgt vanaf het moment van arbeidsgeschiktheid een WW-uitkering van UWV. De verschillen ontstaan doordat het dagloon voor de WW anders wordt vastgesteld dan dat voor de Ziektewet:

 • De hoogte van het dagloon in de WW is gebaseerd op ál uw inkomsten in het jaar voorafgaand aan uw WW-aanvraag. Ontving u in deze periode salarissen bij verschillende werkgevers, dan tellen die dus allemaal mee.
 • Bij het bepalen van de hoogte van het dagloon in de Ziektewet tellen alleen de inkomsten en eventuele Ziektewetuitkering in uw laatste dienstbetrekking mee. Dit is de dienstbetrekking waarin u ziek bent geworden. U leest er meer over bij de vraag over dagloonberekening.

Herstel en re-integratie

Hoe ondersteunt ActivaSZ mij bij mijn herstel en re-integratie?

Dit verschilt per persoon, want ieder ziektegeval is weer anders. Maar er zijn diverse zaken waar u in elk geval op kunt rekenen:

 • Uw ziekte en mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. Blijft u langere tijd ziek, dan zult u regelmatig nieuwe uitnodigingen krijgen om op het spreekuur van deze medische professional te verschijnen. Zo kan hij uw situatie goed volgen.
 • Wij streven ernaar om u door een vaste casemanager te laten begeleiden. Deze professional is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw uitkering en re-integratie te maken heeft. Daarnaast maakt hij concrete afspraken met u over uw herstel en re-integratie. Om de voortgang te volgen, neemt hij regelmatig contact met u op.
 • Bij dreigend langdurig verzuim leggen wij afspraken over uw herstel en re-integratie vast in een plan van aanpak.
 • Wij opereren op basis van de visie dat werk hebben de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, zullen wij die dus maximaal benutten. Hetzelfde verwachten we van u, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in uw eigen belang is.

Wat staat er in een plan van aanpak voor re-integratie?

In een plan van aanpak leggen wij concrete afspraken vast die we met u maken over uw herstel en re-integratie. Zo is duidelijk wat we samen gaan doen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, maar ook wat we hierbij van elkaar mogen verwachten. De adviezen van de bedrijfs- of verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vormen bij deze afspraken altijd het uitgangspunt. Op basis hiervan bepalen we ook welke begeleiding u van ons krijgt.

Hoe vaak neemt mijn casemanager contact met mij op?

Dit hangt af van uw situatie. Uw casemanager bekijkt steeds wat in uw geval het beste is. Dat kan wekelijks contact zijn, als er een kans is dat uw situatie snel verandert. Naarmate zulke snelle veranderingen minder voor de hand liggen, zal de casemanager eerder kiezen voor twee-, drie- of vierwekelijkse contactmomenten.

Heb ik recht op re-integratie in mijn eigen werk?

De Ziektewet bepaalt dat u verplicht bent om al het werk te accepteren dat ‘passend’ is. Gedurende de eerste zes maanden van uw ziekte is dit het werk dat u deed toen u ziek werd, of dat hierbij aansluit. Verder moet het uiteraard bij uw gezondheidssituatie passen. Na deze eerste zes maanden is in principe al het werk passend dat aansluit bij uw kennis, vaardigheden en gezondheid. ActivaSZ streeft er altijd naar om mensen waar mogelijk te laten terugkeren in hun eigen werk. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit de beste kans biedt op duurzame re-integratie. We zullen uw situatie laten beoordelen door een arbeidsdeskundige om te bepalen wat haalbaar en nodig is. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de werkplek of persoonlijke hulpmiddelen.

Terugkeer in mijn eigen werk blijkt niet haalbaar. Wat nu?

Is terugkeer in uw eigen werk geen optie, dan laten wij een arbeidsdeskundige in kaart brengen welke andere mogelijkheden er zijn. Hierbij onderzoekt deze professional ook of er mogelijkheden zijn om dit andere werk bij uw oorspronkelijke werkgever uit te voeren. Zijn deze mogelijkheden er niet, dan bieden we u actieve ondersteuning bij het vinden van ander passend werk. Hierbij kunnen we diverse instrumenten inzetten:

 • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
 • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij uw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
 • Proefplaatsingen: een traject van ten minste 4 weken waarin u op proef en onder begeleiding betaald werk verricht, waar nodig met een opbouw van de belasting.
 • Spoor 2 traject: Afhankelijk van uw arbeidsmogelijkheden kan dit bijvoorbeeld een activeringstraject zijn als voorbereiding op toetreding tot de arbeidsmarkt of een traject waarbij u ondersteuning krijgt bij het vinden van passend werk.

Inloggen op activasz.nl

Ik wil inloggen op activasz.nl. Waar kan ik mijn inloggegevens vinden?

Iedereen die van ons een Ziektewetuitkering krijgt, ontvangt een persoonlijke gebruikers- en Pincode. Hiermee kunt u op ieder gewenst moment inloggen op activasz.nl, bijvoorbeeld om uw uitkeringsspecificaties in te zien. Wij verstrekken de inloggegevens in de dagloonbrief. Deze ontvangt u ongeveer vier weken nadat wij hebben gehoord dat u een beroep doet op de Ziektewet. Beschikt u niet meer over deze brief? Neem dan contact op met uw casemanager. Hij kan u de inloggegevens nogmaals toesturen.

Jaaropgaven

Wanneer heb ik recht op een jaaropgaaf?

U heeft recht op een jaaropgaaf over elk kalenderjaar waarin u van ActivaSZ een Ziektewetuitkering heeft ontvangen.
Let op: het kan gebeuren dat u aan het einde van het kalenderjaar X ziek bent geworden. Vindt vervolgens de eerste uitbetaling plaats in het volgende kalenderjaar Y, dan ontvangt u alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Niet het moment waarop u ziek bent geworden is dus beslissend, maar het moment waarop u de uitkering ontving.
Meer over uw jaaropgaaf leest u hier

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Jaaropgaven worden uiterlijk op 1 maart beschikbaar gesteld in het portal op deze website, waar u ook uw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

Meer over uw jaaropgaaf leest u hier

Ik heb mijn jaaropgaaf niet ontvangen. Wat nu?

Is uw jaaropgaaf na 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we uw jaaropgaaf zo snel mogelijk alsnog beschikbaar kunnen stellen. U kunt hiervoor het contactformulier op activasz.nl gebruiken.

Loonheffingskorting

Waarom wordt op mijn Ziektewetuitkering de loonheffingskorting toegepast?

Als u van ActivaSZ een Ziektewetuitkering ontvangt, passen wij automatisch de loonheffingskorting toe. Wilt u dit niet, dan moet u dat dus aan ons doorgeven door een Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst in te vullen en naar ons te sturen. Wij doen dit op deze manier omdat de meeste mensen zo het grootste voordeel hebben van de loonheffingskorting. Het voordeel is het grootst als u de loonheffingskorting toepast bij de partij bij wie u de meeste inkomsten heeft. Bij de meeste mensen met een Ziektewetuitkering is dat de partij die deze uitkering verstrekt. U mag de loonheffingskorting altijd maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. Ook de Belastingdienst gaat er vanuit dat u dit doet bij de partij bij wie u de meeste inkomsten heeft.

Waarom ontvang ik geen arbeidskorting?

Arbeidskorting is de heffingskorting die u krijgt als u werkt (lees hier meer over op de website van de Belastingdienst). Door arbeidskorting betaalt de werkende minder inkomstenbelasting over het inkomen. Door een wijziging in de wettelijke regels telt vanaf 1 januari 2020 de Ziektewet-uitkering niet meer mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

Deze nieuwe wetgeving kan betekenen dat een Ziektewet-uitkering vanaf 2020 netto lager uitvalt dan eerdere Ziektewet-uitkeringen (met een ingangsdatum voor 1 januari 2020). Vanaf 1 januari 2020 passen we de nieuwe wetgeving toe op de Ziektewet-uitkeringen.

Let op: de wettelijke regel is niet van toepassing op Ziektewet-uitkering met een ingangsdatum voor 1 januari 2020. Deze Ziektewet-uitkeringen tellen nog wel mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

Onvoldoende inkomsten

Mijn uitkering is te laag om van rond te komen. Wat nu?

Wij raden u aan om na te gaan of uw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor uw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat u volgens de overheid in elk geval nodig heeft om rond te komen. Komt u met uw uitkering onder dit bedrag uit, dan kunt u mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit u al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kunt de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen vindt u op uwv.nl/toeslag. Let op: De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op u van toepassing is, hangt onder meer af van uw leeftijd en leefsituatie. U vindt de hoogte van het sociaal minimum voor uw situatie op uwv.nl/toeslag. Ook vindt u daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.

Privacy

Zijn mijn persoonlijke gegevens bij ActivaSZ in goede handen?

ActivaSZ hecht grote waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. Verder is Acture ISO 27001 gecertificeerd. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat u weet wie uw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij uw eerste contact met ActivaSZ ontvangt u daarom een brief met ons privacystatement. Dit is een beschrijving van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de rechten die u op dit terrein heeft.

Waarom verwerkt ActivaSZ mijn persoonlijke gegevens?

ActivaSZ verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw (ex-) werkgever ons heeft ingeschakeld om namens hem uitkeringen en begeleiding te verzorgen voor de Ziektewet en/of WGA. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door persoonsgegevens te verwerken. Uw (ex-) werkgever heeft daarom uw persoonsgegevens aan ActivaSZ verstrekt. Gedurende de begeleiding kan ActivaSZ u vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken. Uw (ex-) werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het verstrekken van die gegevens aan ActivaSZ. Hij heeft u ingelicht over het verstrekken van persoonsgegevens aan ActivaSZ.

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen over privacy?

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. In ons privacystatement leest u hoe u in zulke gevallen contact opneemt. Als u een klacht heeft Vindt u dat wij niet correct met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor gebruik te maken van ons klachtenformulier. ActivaSZ neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer over de procedure leest u op de website van deze toezichthouder.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien of wijzigen?

Bij verzoeken om inzage of aanpassing van uw gegevens volgt ActivaSZ de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Deze regeling bepaalt onder meer dat u in principe altijd het recht heeft om uw eigen gegevens in te zien. Ook kunt u altijd vragen om uw gegevens te wijzigen als dat nodig is. Een verzoek om inzage of wijziging moet wel aan enkele eisen voldoen. U moet het schriftelijk indienen. En het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw volledige naam en voorletters en uw adres;
 • uw geboortedatum;
 • uw burgerservicenummer of, als u dit niet heeft: uw sofinummer;
 • een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs.

Rechten en plichten bij ziekte

Wat mag ik van ActivaSZ verwachten als ik ziek word?

Wij verzorgen de uitbetaling van uw Ziektewetuitkering en de begeleiding tijdens ziekte en re-integratie. Dit doen we op verzoek van uw (ex-) werkgever. Hij heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij ziekte een beroep doen op de Ziektewet. Nadat wij van uw (ex-) werkgever bericht hebben ontvangen dat u aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, zetten wij allereerst het proces in gang voor uitbetaling van deze uitkering. Daarnaast neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om afspraken te maken over uw herstel en re-integratie. Hierbij volgen wij de Wet verbetering poortwachter, die voorschrijft wat er met het oog op zo snel mogelijke werkhervatting moet gebeuren. Blijft u langdurig ziek? Dan zorgen wij ervoor dat u na bijna twee jaar ziekte alle documenten krijgt die u nodig heeft om een WIA-uitkering aan te vragen.

Wat wordt er bij ziekte van mij verwacht?

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Ziektewet. Hierin staat onder meer dat u al het mogelijke moet doen om uw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Maar bijvoorbeeld ook dat u gehoor moet geven aan een oproep van de bedrijfs- of verzekeringsarts om op zijn spreekuur te verschijnen. En dat u mee hoort te werken aan afspraken in het plan van aanpak die tot doel hebben om u weer aan het werk te krijgen. ActivaSZ heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een ziek-uit-dienst reglement. Zo kunt u altijd precies terugvinden wat wij van u verwachten en wat u op uw beurt van ons mag verwachten. U vindt het ziek-uit-dienst reglement op activasz.nl.

Moet ik tijdens ziekte thuisblijven?

Wanneer u een beroep doet op de Ziektewet, hoort u aanvankelijk inderdaad thuis te blijven zodat wij contact met u kunnen zoeken. Dit kan gebeuren in de vorm van een telefoontje of een huisbezoek. Wij vragen u om hiervoor thuis te blijven tussen 8.00 en 18.00 uur. Op deze regel geldt één belangrijke uitzondering: voor noodzakelijke medische hulp of behandelingen hoeft u (uiteraard) niet thuis te blijven. Heeft een van onze casemanagers contact met u gehad? Dan kan ActivaSZ gedurende de eerste twee weken daarna ook nog van u verlangen dat u op vaste tijdstippen thuis bent. Deze tijdstippen zijn:

 • ’s morgens tot 10.00 uur, en;
 • ’s middags van 12.00 uur tot 14.30 uur.

Verblijft u op een ander adres dan uw thuisadres, dan vragen wij u om dit direct telefonisch aan uw casemanager door te geven. Wilt u naar een ander land om te herstellen? Bespreek dit dan tijdig met uw casemanager. Hij zal in overleg met de bedrijfs- of verzekeringsarts bepalen of u hier toestemming voor krijgt.

Mag ik tijdens mijn ziekte op vakantie?

Een belangrijk uitgangspunt is dat vakantie uw herstel en/of re-integratie niet in de weg mag staan. Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan moet u hiervoor ten minste twee weken vóór uw geplande vertrek een schriftelijk verzoek indienen bij uw casemanager. Zo kan hij uw plannen beoordelen en met de bedrijfs- of verzekeringsarts bespreken. Gaat u in Nederland op vakantie, dan verwachten wij van u dat u tijdens uw vakantie blijft voldoen aan uw re-integratieplichten. Ook bent u verplicht om uiterlijk 48 uur van tevoren uw verblijfadres door te geven aan uw casemanager. Los van het bovenstaande is het natuurlijk altijd verstandig om uw plannen vooraf met hem te bespreken. Op die manier voorkomt u dat u onbedoeld de regels overtreedt.

Uitbetaling

Waarom verzorgt ActivaSZ de uitbetaling van mijn Ziektewetuitkering en niet UWV?

Uw (ex-)werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van ex-werknemers die bij ziekte een beroep doen op de Ziektewet. Uw (ex-)werkgever heeft ActivaSZ ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Wanneer krijg ik uitbetaald?

In de meeste gevallen ontvangt u de eerste betaling vier weken na uw ziekmelding. Als wij uw ziekmelding van uw (ex-)werkgever ontvangen, moeten we eerst vaststellen of u recht heeft op een Ziektewetuitkering. Is dit het geval, dan vragen wij direct loongegevens op bij UWV of bij uw (ex-)werkgever. Deze gegevens gebruiken we om uw dagloon te berekenen. Het hele proces duurt ongeveer vier weken. Daarna betaalt ActivaSZ uw Ziektewetuitkering wekelijks uit. Dit gebeurt bij ons op donderdagmiddag. Wanneer het geld precies op uw rekening staat, hangt af van de verwerkingstijd van uw bank.

Waarom worden de eerste twee dagen van mijn ziekmelding niet uitbetaald?

Dit komt voor bij werknemers die ziek worden binnen vier weken na afloop van hun dienstverband. Als u in deze situatie een beroep doet op de Ziektewet, worden er volgens de wet standaard twee wachtdagen gerekend. Dit betekent dat u over deze twee dagen geen Ziektewetuitkering ontvangt. Het gaat hierbij altijd om de eerste twee kalenderdagen van uw ziekte. Er zijn ook situaties waarin u bij ziekmelding na afloop van uw dienstverband niet met wachtdagen te maken krijgt. U krijgt dan dus wél vanaf de eerste ziektedag een Ziektewetuitkering. Dit gebeurt als u kort vóór uw beroep op de Ziektewet ook al ziek bent geweest. Deze eerdere ziekteperiode moet dan wel minstens twee dagen hebben geduurd. En hij moet liggen binnen een termijn van vier weken voorafgaand aan uw Ziektewetaanvraag. Zijn er sinds uw laatste ziekteperiode meer dan vier weken verstreken? Dan heeft u wel met wachtdagen te maken.

Ik heb mijn eerste uitbetaling ontvangen, maar mis twee weken uitkering. Klopt dit?

Ja, dat klopt. U heeft gewoon recht op die twee weken uitkering en ontvangt die ook van ons. Dat dit niet meteen gebeurt, komt doordat wij tijd nodig hebben om alles rond uw uitkering administratief te verwerken. Om die reden betaalt ActivaSZ volgens het T-2 principe. Dit betekent dat u wekelijks uw uitkering van twee weken geleden ontvangt:

 • in week 5 ontvangt u de uitkering over week 3;
 • in week 6 ontvangt u de uitkering over week 4;
 • enzovoort.

Dit betekent ook dat u nog twee weken Ziektewetuitkering van ActivaSZ ontvangt nadat u zich beter heeft gemeld of de bedrijfsarts u hersteld heeft verklaard.

Ik wil mijn Ziektewetuitkering op een andere bankrekening laten storten. Kan dat?

Natuurlijk kan dat, zolang de bankrekening maar van uzelf is. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw casemanager om uw bankrekeningnummer te wijzigen. Dit kan per mail (info@activasz.nl) of per post (Kerkenbos 12-38, 6546 BE Nijmegen). In beide gevallen vragen we u om:

 • duidelijk te vermelden ter attentie van welke casemanager uw bericht is bedoeld, en;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs en uw bankpas mee te sturen, zodat wij kunnen controleren of de bankrekening inderdaad van u is.

Uitkeringsspecificaties

Kan ik mijn uitkeringsspecificaties inzien?

Jazeker. ActivaSZ vindt het belangrijk dat u gemakkelijk kunt nakijken welke uitkering u ontvangt en hoe die is berekend. Wij stellen daarom na iedere uitbetaling een uitkeringsspecificatie beschikbaar in onze portal op deze website.

Zo vindt u uw specificatie:

 • Klik rechtsboven op de site op ‘inloggen’.
 • Klik in de juiste kolom ‘Werknemer’ op ‘Inlog uitkeringsspecificatie’.
 • Log in met uw inloggegevens. Deze heeft u ontvangen in de dagloonbrief die ActivaSZ u ongeveer vier weken na uw beroep op de Ziektewet heeft verstrekt.

Vakantietoeslag

Bouw ik gedurende mijn Ziektewetuitkering vakantietoeslag op?

De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Hierdoor ontvangt u naast uw Ziektewetuitkering geen aparte betaling van de vakantietoeslag. U krijgt de vakantietoeslag waar u recht op heeft direct bij de uitbetaling van uw Ziektewetuitkering.

Van loondoorbetaling naar uitkering

Waarom heb ik minder inkomsten terwijl mijn gezondheid niet is veranderd?

Als u hiervoor recht had op loondoorbetaling door uw (ex-) werkgever, is de kans inderdaad groot dat uw inkomen bij de overgang naar de Ziektewet daalt. Dit heeft niets met uw gezondheid te maken, maar komt doordat een Ziektewetuitkering anders wordt vastgesteld dan het bedrag van de loondoorbetaling. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld bij uw laatste werkgever verdiende vóór u ziek werd. Ontving u hiernaast een Ziektewetuitkering, dan wordt die hierbij opgeteld. In beide gevallen is het resultaat van de berekening vaak lager dan bij de loondoorbetaling. De meeste mensen zijn voorafgaand aan hun beroep op de Ziektewet nog geen jaar ziek. Geldt dit ook voor u, dan had u hiervoor recht op uw volledige loon of ten minste 70% hiervan, met het wettelijk minimumloon als ondergrens. De meeste werkgevers betalen het loon tijdens het eerste ziektejaar volledig of grotendeels door. Denk bijvoorbeeld aan 100%, 90% of 80%. Dit levert dan hogere bedragen op dan bij de Ziektewetuitkering. Als u al meer dan een jaar ziek was Was u vóór uw beroep op de Ziektewet al wél langer dan een jaar ziek? Dan heeft u mogelijk al een inkomensdaling meegemaakt bij de overgang naar het tweede ziektejaar. Veel werkgevers verlagen dan de doorbetaling; met hoeveel ze dat doen varieert. Volgens de wet moet de doorbetaling ook in het tweede jaar ten minste op 70% liggen, maar vormt het minimumloon niet langer de ondergrens. De kans dat u bij de overgang naar de Ziektewet uw inkomen (opnieuw) ziet dalen is groter naarmate uw (ex-) werkgever bij de loondoorbetaling verder naar boven afweek van de wettelijk verplichte 70%.

Ziekmelding

Kan ik mij rechtstreeks bij ActivaSZ ziekmelden?

Nee, u hoeft zich niet rechtstreeks bij ActivaSZ ziek te melden. Wij nemen uw ziekmelding alleen in behandeling als wij die doorkrijgen via uw (ex-) werkgever. Bij wie u zich wél moet ziekmelden, hangt af van het tijdstip waarop u ziek wordt.

 • Kunt u tijdens uw dienstverband niet werken omdat u ziek bent, dan bent u wettelijk verplicht dit door te geven aan uw werkgever. Hij geeft uw ziekte vervolgens aan ons en aan UWV door zodra duidelijk is dat u aanspraak wilt maken op een Ziektewetuitkering.
 • Wordt u ziek binnen vier weken na afloop van uw tijdelijke dienstverband en bent u nog niet begonnen aan een nieuwe baan? Dan moet u zich ziekmelden bij UWV als u aanspraak wilt maken op een Ziektewetuitkering. UWV geeft uw ziekmelding door aan uw ex-werkgever. En hij geeft die weer door aan ons. Op uwv.nl vindt u meer informatie over hoe u uw ziekmelding moet doorgeven.