Heeft u een klacht over ActivaSZ, of bezwaar tegen de manier waarop wij met uw ziekte of re-integratie omgaan? Dat vinden wij vervelend. Als het enigszins kan, lossen we het probleem dan ook graag samen met u op.

Kies de situatie die op u van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat u uw klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen. Kies in de wegwijzer de situatie die op u van toepassing is:

Ik ben het niet eens met een beslissing (‘beschikking’) over mijn ziekte of uitkering

U ontvangt via ActivaSZ een Ziektewetuitkering. Toch krijgt u beslissingen over uw uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven.

Procedure voor bezwaar en beroep
Bent u het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als u vindt dat de bedrijfsarts u ten onrechte hersteld heeft gemeld. Of als ActivaSZ aan UWV heeft gevraagd om u een sanctie op te leggen, maar u vindt dat dit niet terecht is. De procedure voor bezwaar en beroep vindt altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep Ziektewet.

Ik twijfel aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts

Als u twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kunt u dit met opgave van redenen bij hem aangeven. U kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Procedure voor second opinions
De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal hij u vertellen wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Lees er meer over in het Stappenplan second opinion.

Ik verschil met ActivaSZ van mening over mijn re-integratie

Bij het inrichten van de re-integratie volgt ActivaSZ het advies van de bedrijfsarts. Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop ActivaSZ met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U heeft op dit gebied dus dezelfde mogelijkheden als een werknemer die het tijdens de loondoorbetaling bij ziekte oneens is met zijn werkgever over de re-integratie.

Deskundigenoordeel van UWV
Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of ActivaSZ aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van u vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanagers van ActivaSZ nemen die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vindt u hoe u het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten u rekening moet houden.

Ik vind dat de bedrijfsarts mij niet correct of professioneel heeft behandeld

Als u vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover u heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kunt u gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is hij werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Volgens de wet hoort iedere zelfstandige bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst over zo’n klachtenprocedure te beschikken.

Wij sturen uw klacht door
ActivaSZ ziet erop toe dat alle zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten waar het mee samenwerkt deze verplichting naleven. Ook kunt u bij ons direct een klachtenformulier invullen. Wij sturen uw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.

Ik vind dat ActivaSZ mij niet correct of professioneel heeft behandeld

Als u vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover u hebben opgesteld, kunt u een klachtenformulier invullen.

Binnen 24 uur contact
Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. U kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van uw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met u opnemen om naar een oplossing te zoeken.  Ga naar het klachtenformulier.

Ik heb geen klacht of bezwaar, maar wel een vraag

Heeft u geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen Ziektewet. U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met uw casemanager.