U krijgt WW-begeleiding van ActivaSZ. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw werkloosheid moet regelen. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. U kunt op een van de trefwoorden klikken of door de hele lijst scrollen.

Vraag en antwoord

Aanvullingen op de uitkering

Heb ik recht op een aanvulling op mijn uitkering?

Dit hangt af van uw precieze situatie. De meeste werknemers in de sectoren overheid en onderwijs vallen onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling op de WW. Soms worden er ook afspraken over gemaakt in het kader van een sociaal plan. Verder is het natuurlijk mogelijk dat u – bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheek – zelf een private Werkloosheidsverzekering heeft afgesloten. Tot slot kunt u recht hebben op een aanvulling van de overheid omdat u niet kunt rondkomen. Hiervoor komt u in aanmerking als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is. U leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten. Voor administratie en uitbetaling van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid zijn in de sectoren overheid en onderwijs meerdere uitvoeringsinstanties in het leven geroepen. Uw (ex-) werkgever kan u vertellen of u onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.

Als ik recht heb op een cao-aanvulling op de WW, wat houdt die dan in?

Valt u onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling op de WW, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie en de sector waarin u werkzaam bent, kunt u recht hebben op:

 • een aanvulling die het bedrag van uw maandelijkse uitkering verhoogt. Dit wordt meestal een bovenwettelijke uitkering genoemd.
 • een uitkering die pas gaat lopen als uw WW-uitkering is afgelopen. Dit wordt doorgaans een nawettelijke of aansluitende uitkering genoemd.
 • een aanvulling op uw inkomen als u een nieuwe baan tegen een lager salaris accepteert. Dit wordt vaak loonsuppletie genoemd.
 • een regeling die ervoor zorgt dat een eerder toegekende maar inmiddels beëindigde aanvulling opnieuw van kracht wordt. Zo’n garantie-uitkering is meestal bedoeld voor als u een nieuwe baan vindt, maar die na relatief korte tijd weer verliest.
 • een aanvulling die specifiek bedoeld is om een door de overheid doorgevoerde beperking van de duur van de WW-uitkering te repareren. Tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 gaat de maximale duur van deze uitkering stapsgewijs terug van 38 naar 24 maanden. De reparatie ondervangt dit door uw inkomen in de wegvallende maanden aan te vullen tot het niveau van de uitkering.

Voor administratie en uitbetaling van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid zijn in de sectoren overheid en onderwijs meerdere uitvoeringsinstanties in het leven geroepen. Uw (ex-) werkgever kan u vertellen of u onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.

Hoe werkt een private werkloosheidsverzekering?

Geldverstrekkers bieden nog wel eens werkloosheidsverzekeringen aan in combinatie met een hypotheek. Ze spelen hiermee in op het gegeven dat de hypotheeklasten voor veel mensen een in verhouding grote maandelijkse kostenpost vormen. Bij werkloosheid kan dit problemen opleveren omdat het inkomen dan vaak flink daalt. De werkloosheidsverzekering zorgt ervoor dat de verzekeraar de hypotheeklasten in zo’n geval gedurende een bepaalde periode deels of volledig doorbetaalt. Dit verkleint de kans dat de hypotheeknemer in de problemen komt en vergroot voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheeklasten worden voldaan. Het is dus feitelijk een hypotheekbeschermingsregeling. Net als de WW is de verzekering meestal alleen van kracht bij onvrijwillige werkloosheid. Het komt ook nogal eens voor dat de regeling zowel voor werkloosheid als arbeidsongeschiktheid is bedoeld.

Hoe kan ik een aanvulling krijgen als ik niet kan rondkomen?

Als u te weinig inkomsten heeft om rond te komen, komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag van de overheid. U heeft recht op zo’n toeslag als u met uw inkomsten onder het sociaal minimum uitkomt dat op u van toepassing is. U leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten.

Begeleiding re-integratie

Waarom verzorgt ActivaSZ mijn begeleiding en niet UWV?

Zoals alle werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs is uw (ex-) werkgever verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitbetaling van (ex-) werknemers die aanspraak maken op een WW-uitkering. U heeft recht op zo’n uitkering als u buiten uw schuld minstens vijf van uw wekelijkse werkuren verliest, direct beschikbaar bent voor betaald werk en in de laatste 36 weken voor uw (gedeeltelijke) werkloosheid minstens 26 weken heeft gewerkt. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ verzocht de begeleiding voor hem uit te voeren. Wij zijn op onze beurt verplicht om UWV in te schakelen als we vinden dat u uw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft. Alleen deze instantie mag beslissingen (‘beschikkingen’) nemen over uw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan. Ook verzorgt UWV de uitbetaling.

Hoe ondersteunt ActivaSZ mij bij mijn re-integratie?

Dit verschilt per persoon, want iedere situatie is weer anders. Maar er zijn diverse zaken waar u in elk geval op kunt rekenen:

 • Wij streven ernaar om u door een vaste casemanager te laten begeleiden. Deze professional is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw re-integratie te maken heeft. Ook maakt hij hierover concrete afspraken met u. Om de voortgang te volgen, neemt hij regelmatig contact met u op.
 • Samen met u zetten we in een plan van aanpak op een rij waar uw kansen liggen, en wat er nodig is om die te verzilveren. Dat kan bijvoorbeeld een sollicitatietraining of jobcoaching zijn. Maar ook een proefplaatsing, stage of herscholing, als dit de beste kansen biedt om weer aan de slag te komen.
 • Wij opereren op basis van de visie dat werk hebben de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, zullen wij die dus maximaal benutten. Hetzelfde verwachten we van u, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in uw eigen belang is.

Hoe werkt ActivaSZ aan mijn re-integratie?

Wij beginnen altijd met een uitnodiging voor een (telefoon)gesprek met een van onze casemanagers. Deze professional geeft u allereerst uitleg over de WW en over uw re-integratieverplichtingen. Daarnaast maakt hij op basis van wat we al weten en van wat u ons vertelt een schatting van uw afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand drukt uit hoe moeilijk of eenvoudig het (waarschijnlijk) voor u is om weer aan de slag te komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek bepaalt de casemanager welke vervolgstappen we het beste kunnen zetten. Hierbij kunnen we diverse instrumenten inzetten:

 • E-coaching: begeleiding bij het opstellen van aansprekende sollicitatiebrieven en een aantrekkelijk curriculum vitae en LinkedInprofiel, hulp bij het samenstellen van zoekprofielen, toesturen van vacatures.
 • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
 • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij uw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
 • Proefplaatsingen: een traject van ten minste vier weken waarin u op proef en onder begeleiding betaald werk verricht.

Heb ik bij ActivaSZ een vaste casemanager?

Daar streven wij wel naar. Als het enigszins kan, houdt u tijdens uw re-integratie steeds dezelfde casemanager. Wel kunt u in verband met vakanties soms tijdelijk te maken krijgen met een collega. In zulke gevallen zorgen we voor goede overdracht, zodat de hinder voor u minimaal is. Verder kunnen we natuurlijk nooit helemaal uitsluiten dat een casemanager een andere rol krijgt binnen onze organisatie of bij ons vertrekt. Als u ziek wordt Het kan gebeuren dat u tijdens uw WW-uitkering ziek wordt. De eerste dertien weken verandert er dan niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van uw casemanager van ActivaSZ. U houdt in deze periode ook gewoon recht op een WW-uitkering. Wel start UWV daarnaast met de ziektebegeleiding. Na dertien weken bepalen we of het zinvol is dat wij u WW-begeleiding blijven bieden. De kans dat we dit doen is groter naarmate het aannemelijker is dat u op korte termijn herstelt. Meer informatie vindt u onder de vragen over ziekte.

Hoe vaak neemt mijn casemanager contact met mij op?

Dit hangt af van uw situatie. Uw casemanager bekijkt steeds wat in uw geval het beste is. Dat kan wekelijks contact zijn, als er een kans is dat uw situatie snel verandert. Naarmate zulke snelle veranderingen minder voor de hand liggen, zal de casemanager eerder kiezen voor maandelijkse of tweemaandelijkse contactmomenten. Wij gaan hierbij uit van de afspraken die we met u hebben gemaakt en de informatie die u aan ons doorgeeft. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen hoe uw re-integratie verloopt. Op die manier kunnen wij de begeleiding en de met u gemaakte afspraken tijdig aanpassen als dat nodig is. Uiteraard kunt u los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Is de re-integratie gericht op terugkeer in mijn eigen vakgebied?

Meestal biedt terugkeer in uw eigen vakgebied de beste kansen om snel weer aan het werk te komen. In de eerste zes maanden van uw WW-uitkering mag u zich hier volgens de regels voor passend werk  ook volledig op richten. Daarom zullen wij hier in de meeste gevallen bij voorkeur op inzetten. Maar dit betekent natuurlijk niet dat dit voor ons de enige optie is. Heeft u meer kans als u een andere richting inslaat, of wilt u dit heel graag? Dan staan wij er altijd voor open om hierover te praten en mee te denken. Of we kaarten het juist zelf aan. U kunt erop rekenen dat we u eerlijk vertellen waar volgens ons uw beste kansen liggen. Hiervoor zullen we in elk geval bekijken:

 • hoe groot de kans is dat u in uw eigen vakgebied weer aan de slag komt;
 • of alternatieve plannen meer kans op succes bieden;
 • wat er nodig is om zulke plannen uit te voeren en of u hierbij ondersteuning nodig heeft;
 • of de plannen erop neerkomen dat u een bepaalde periode niet beschikbaar bent voor werk en/of niet kunt solliciteren;
 • of het aannemelijk is dat u de plannen (al dan niet met ondersteuning van ons) tot een succes kunt maken.

Klachten en bezwaren

Ik ben het niet eens met een beslissing van UWV. Kan ik bezwaar maken?

Als UWV een beslissing neemt die invloed heeft op uw recht op een WW-uitkering of de hoogte daarvan, ontvangt u hiervan altijd een schriftelijke bevestiging (‘beschikking’). Uw (ex-) werkgever ontvangt hiervan een kopie. Onze casemanagers volgen het oordeel van UWV. Na ontvangst van de beschikking zullen ze daarom uitgaan van de nieuwe situatie zoals deze instantie die heeft vastgesteld. Bent u het niet eens met een beslissing van UWV, dan kunt u een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Dit moet bij UWV gebeuren. Deze instantie is immers de partij die de formele beschikking heeft afgegeven. Tegen deze beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen. Wij hebben de stappen binnen de procedure ook voor u op een rij gezet in een praktisch Stappenplan Bezwaar WW.

Ik ben het niet eens met de inrichting van mijn re-integratie. Hoe nu verder?

Bij het inrichten van uw re-integratie kunnen wij afhankelijk van uw situatie diverse deskundigen inschakelen. Naast uw vaste casemanager kunt u zo bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent of jobcoach. Bent u het niet eens met de aanpak of het oordeel van zo’n deskundige, dan kunt u dit het beste eerst met hem bespreken. Zo kan hij zijn standpunt toelichten en hopelijk uw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met uw casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

Ik vind dat ActivaSZ mij niet correct of professioneel heeft behandeld. Wat nu?

Als u vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover u hebben opgesteld, kunt u een klachtenformulier invullen. Binnen 24 uur contact Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. U kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van uw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met u opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

Onvoldoende inkomsten

Mijn uitkering is te laag om van rond te komen. Wat nu?

Wij raden u aan om na te gaan of uw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor uw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat u volgens de overheid in elk geval nodig heeft om rond te komen. Komt u met uw uitkering onder dit bedrag uit, dan kunt u mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit u al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kunt u de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen vindt u op uwv.nl/toeslag. Let op: De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op u van toepassing is, hangt onder meer af van uw leeftijd en leefsituatie. U vindt de hoogte van het sociaal minimum voor uw situatie op uwv.nl/toeslag. Ook vindt u daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.

Privacy

Zijn mijn persoonlijke gegevens bij ActivaSZ in goede handen?

ActivaSZ hecht grote waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. Verder is ActivaSZ ISO 27001 gecertificeerd. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat u weet wie uw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij uw eerste contact met ActivaSZ ontvangt u daarom een brief met ons privacystatement. Dit is een beschrijving van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de rechten die u op dit terrein heeft.

Waarom verwerkt ActivaSZ mijn persoonlijke gegevens?

ActivaSZ verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw (ex-) werkgever ons heeft ingeschakeld om namens hem uitkeringen en begeleiding te verzorgen voor de Ziektewet en/of WGA. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door persoonsgegevens te verwerken. Uw (ex-) werkgever heeft daarom uw persoonsgegevens aan ActivaSZ verstrekt. Gedurende de begeleiding kan ActivaSZ u vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken. Uw (ex-) werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het verstrekken van die gegevens aan ActivaSZ. Hij heeft u ingelicht over het verstrekken van persoonsgegevens aan ActivaSZ.

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen over privacy?

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. In ons privacystatement leest u hoe u in zulke gevallen contact opneemt. Als u een klacht heeft Vindt u dat wij niet correct met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor gebruik te maken van ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer over de procedure leest u op de website van deze toezichthouder.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien of wijzigen?

Bij verzoeken om inzage of aanpassing van uw gegevens volgt ActivaSZ de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Deze regeling bepaalt onder meer dat u in principe altijd het recht heeft om uw eigen gegevens in te zien. Ook kunt u altijd vragen om uw gegevens te wijzigen als dat nodig is. Een verzoek om inzage of wijziging moet wel aan enkele eisen voldoen. U moet het schriftelijk indienen. En het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw volledige naam en voorletters en uw adres;
 • uw geboortedatum;
 • uw burgerservicenummer of, als u dit niet heeft: uw sofinummer;
 • een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs.

Rechten en plichten

Wat mag ik van ActivaSZ verwachten als ik WW-begeleiding ontvang?

Wij verzorgen de begeleiding tijdens uw werkloosheid en re-integratie. Dit doen we op verzoek van uw (ex-) werkgever. Zoals alle werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs is hij verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die een beroep doen op de WW. U heeft recht op zo’n uitkering als u buiten uw schuld minstens vijf van uw wekelijkse werkuren verliest, direct beschikbaar bent voor betaald werk en in de laatste 36 weken voor uw (gedeeltelijke) werkloosheid minstens 26 weken heeft gewerkt. Uw (ex-) werkgever heeft ActivaSZ verzocht de begeleiding voor hem uit te voeren. Wij zijn op onze beurt verplicht om UWV in te schakelen als we vinden dat u uw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft. Alleen deze instantie mag beslissingen (‘beschikkingen’) nemen over uw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan. Ook verzorgt UWV de uitbetaling. Nadat wij van uw (ex-) werkgever uw toekenningsbeschikking WW hebben ontvangen, neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om afspraken te maken over uw re-integratie. Hierbij volgen wij de Werkloosheidswet (WW), die voorschrijft welke rechten en plichten u heeft als u een WW-uitkering ontvangt.

Wat wordt er van mij verwacht?

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW). Hierin staat onder meer dat u zelf actief op zoek moet naar werk. En dat u zich beschikbaar moet houden om direct aan de slag te gaan als u passend werk krijgt aangeboden. Dit betekent in de praktijk dat u verplicht bent om te solliciteren en geen nee mag zeggen als wij u namens uw ex-werkgever een passend werkaanbod doen. Ook hoort u mee te werken aan afspraken die tot doel hebben om u weer aan het werk te krijgen. Ontvangt u naast of na afloop van uw WW-uitkering een aanvulling, dan levert die dezelfde verplichtingen op. U moet zich hieraan houden zolang u een uitkering ontvangt die met uw werkloosheid samenhangt en dus niet volledig zelf in uw inkomen voorziet. Wij zullen u hier namens uw (ex-) werkgever ook al die tijd aan blijven houden. WW-reglement: al uw rechten en plichten op een rij ActivaSZ heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een WW-reglement. Zo kunt u altijd precies terugvinden wat wij van u verwachten en wat u op uw beurt van ons mag verwachten. U ontvangt van ons een exemplaar van het reglement bij de brief waarin we ons bij de start van uw begeleiding aan u voorstellen. Ook kunt u het reglement altijd opvragen bij uw casemanager.

Moet ik al het werk accepteren dat mij wordt aangeboden?

Een van de vereisten die aan een WW-uitkering zijn verbonden is dat u passend werk altijd moet accepteren. Doet u dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat UWV uw uitkering verlaagt of beëindigt. Belangrijk om te weten is dat wat ‘passend werk’ is, in de loop van de tijd verandert:

 • In de eerste zes maanden van uw uitkering mag u nog de eis stellen dat een nieuwe baan aansluit bij uw eigen opleidingsniveau, ervaring en laatstverdiende salaris (minstens 70%). Ook mag u zich beperken tot banen die een reistijd opleveren van maximaal twee uur per dag, tenzij u al gewend was om langer te reizen.
 • Heeft u na zes maanden nog geen baan gevonden, dan moet u voortaan iedere baan als passend beschouwen. U moet dan dus ook solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau en minder inkomen. Ook tijdelijke en parttime banen en uitzendwerkzaamheden komen in aanmerking. En de dagelijkse reistijd die u moet accepteren gaat omhoog naar maximaal drie uur. Bij langdurige werkloosheid kan UWV ook van u verlangen dat u een baan accepteert waarvoor u moet verhuizen.

Uitzondering: al werkloos vóór 1 juli 2015 Was u al werkloos voor 1 juli 2015 en heeft u een WW-uitkering? Dan hoeft u pas na 1 jaar WW iedere baan als passend te beschouwen.

Ik krijg een baan aangeboden tegen een lager salaris. Ga ik er nu op achteruit?

Zolang u nog recht heeft op een WW-uitkering, zou dat moeten meevallen. Deze uitkering verandert namelijk in een aanvulling op uw inkomen als u gaat werken tegen een lager salaris. UWV berekent dit aan de hand van uw WW-maandloon. Uw uitkering stopt pas volledig als uw salaris inclusief vakantiegeld meer dan 87,5% van uw WW-maandloon bedraagt. Wat uw WW-maandloon is, kunt u terugvinden in de beslissing (‘beschikking’) die u van UWV heeft ontvangen over uw recht op WW. Wij vinden het belangrijk om naast de inkomenskwestie ook andere zaken mee te wegen. Het is altijd beter om aan de slag te zijn dan werkloos aan te kant te staan. Werk biedt u mogelijkheden om u te blijven ontwikkelen. Dit vergroot de kans dat u uiteindelijk de baan vindt die bij u past. Verder blijft u actief, profiteert u van het contact met collega’s en levert u een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Een baan vormt veel meer dan alleen een bron van inkomsten: wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat werk hebben altijd de beste sociale zekerheid is.

Kan ik werk weigeren wegens ernstige persoonlijke bezwaren?

Heeft u ernstige persoonlijke bezwaren tegen het werk dat u krijgt aangeboden, dan is het belangrijk om dat aan te kaarten bij uw casemanager. Zo kan hij met u meedenken en u adviseren wat u het beste kunt doen. Zowel UWV als ActivaSZ beseft dat iedere situatie weer anders is. En dat werk dat op het eerste gezicht passend is, soms door persoonlijke omstandigheden toch geen goede oplossing vormt. We beoordelen dit dan ook allebei aan de hand van de specifieke situatie. Voorbeelden van bezwaren die wij zeker serieus nemen zijn:

 • door de lange reistijd komt de zorg voor uw gezin in het gedrang;
 • u heeft medische of psychische bezwaren;
 • u kunt het werk niet in overeenstemming brengen met uw persoonlijke overtuigingen.

Waarvan moet ik ActivaSZ tijdens mijn re-integratie op de hoogte houden?

Om u goed te kunnen begeleiden, moeten wij steeds weten wat uw situatie is. Het gaat hierbij om alle veranderingen die invloed (kunnen) hebben op uw plicht om te solliciteren en passend werk te accepteren dat u krijgt aangeboden. Denk in ieder geval aan het volgende:

 • u wordt ziek of juist weer beter;
 • u wordt zwanger;
 • u wilt met vakantie;
 • er doet zich een noodsituatie voor waardoor u niet kunt solliciteren;
 • uw contactgegevens wijzigen, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen;
 • uw leefsituatie verandert, bijvoorbeeld omdat u gaat trouwen of samenwonen;
 • u bent tijdelijk minder beschikbaar voor werk;
 • u wilt vrijwilligerswerk gaan doen of mantelzorg gaan verlenen;
 • u wilt een opleiding gaan volgen of stage gaan lopen;
 • u wilt gebruikmaken van een proefplaatsing;
 • u bent veroordeeld tot gevangenisstraf (detentie);
 • u verhuist naar het buitenland;
 • u gaat (deels of volledig) weer aan het werk;
 • u verandert van baan;
 • u wilt uw uitkering tijdelijk of permanent laten stopzetten.

Vergeet niet ook UWV in te lichten Bij bovenstaande veranderingen moet u ook altijd UWV inlichten. U leest er meer over op uwv.nl.

Re-integratie-activiteiten

Ik wil een opleiding gaan volgen. Heb ik daar toestemming voor nodig?

Dat hangt af van de vraag of u tijdens de opleiding beschikbaar blijft voor werk en gewoon aan uw sollicitatieverplichtingen kunt blijven voldoen. Is dit het geval, dan heeft u geen toestemming van UWV of van ActivaSZ nodig. U bent wel verplicht om uw plannen aan UWV door te geven. Ook vragen wij u om plannen vooraf met uw casemanager te bespreken als u dat nog niet heeft gedaan. Zo blijft hij op de hoogte en kan hij met u meedenken, ook over de vraag of u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen. We voorkomen graag dat u dit te optimistisch inschat en vervolgens in de problemen komt. Zorgt de opleiding die u wilt volgen ervoor dat u minder of niet meer beschikbaar bent voor werk en/of niet volledig aan uw sollicitatieverplichtingen kunt voldoen? Dan bent u verplicht dit met ons te bespreken en UWV om vrijstelling van deze verplichtingen te vragen. UWV neemt uw verzoek alleen in behandeling als wij namens uw ex-werkgever een positief advies afgeven. Wij zullen vooral bekijken:

 • of uw plannen de kans vergroten dat u weer aan de slag komt in een baan die u ook op de langere termijn kunt behouden;
 • of het aannemelijk is dat u de opleiding volhoudt en met succes kunt afronden.

Twee formulieren Voor uw verzoek aan UWV heeft u twee formulieren nodig:

Wij versturen beide formulieren naar UWV. Deze instantie beoordeelt of u de opleiding mag volgen en een ontheffing van de sollicitatieplicht kunt krijgen.

Ik wil vrijwilligerswerk gaan doen. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Hartstikke mooi dat u zich belangeloos ergens voor wilt inzetten! Zo blijft u actief en wie weet doet u nuttige contacten op die een betaalde baan dichterbij brengen. U moet er wel rekening mee houden dat u als ontvanger van een WW-uitkering aan diverse regels moet voldoen:

 • u moet beschikbaar blijven om direct betaald werk te verrichten als die kans zich voordoet;
 • u moet gewoon blijven voldoen aan uw sollicitatieverplichtingen;
 • u heeft toestemming nodig van UWV en kunt van deze instantie géén vrijstelling van
 • uw verplichtingen krijgen.

Wij vragen u om uw plannen vooraf met uw casemanager te bespreken. Zo kunnen we met u meedenken en beoordelen of het vrijwilligerswerk u niet verhindert om aan uw verplichtingen te voldoen. Voor het aanvragen van toestemming moet u gebruikmaken van een standaardformulier van UWV. Op de site van deze instantie vindt u ook meer informatie over vrijwilligerswerk tijdens een WW-uitkering.

Ik wil een eigen bedrijf beginnen. Kan dat?

Een eigen bedrijf starten kan een goede manier zijn om weer aan de slag te komen. Soms is de kans op succes zelfs groter dan wanneer u naar een baan zoekt. Tegelijkertijd een bedrijf opbouwen en solliciteren is echter meestal niet zo praktisch. En vaak is het ook niet zo zinvol, omdat u mogelijke werkgevers natuurlijk geen valse beloften wilt doen. Daarom UWV biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een onderzoeksperiode of een startperiode. Een onderzoeksperiode is bedoeld om in kaart te brengen of uw bedrijf levensvatbaar is, een ondernemingsplan op te stellen en dergelijke. In een startperiode gaat u daadwerkelijk met de eerste bedrijfsactiviteiten aan de slag. In beide gevallen kunt u vooraf aan UWV vragen om de activiteiten die u voor uw eigen bedrijf verricht gelijk te stellen met sollicitatieactiviteiten. Dit komt in feite neer op vrijstelling van uw gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. U heeft hierbij wel altijd een positief advies nodig van ons namens uw (ex-) werkgever. Specifieke informatie voor werklozen uit de sectoren Overheid en Onderwijs over de mogelijkheden en de toestemmingsprocedure vindt u op uwv.nl. Laat ons met u meedenken Wij vragen u om uw plannen met uw casemanager te bespreken. Niet alleen omdat u onze toestemming nodig heeft, maar ook omdat we zo we met u kunnen meedenken. Wij helpen u graag te beoordelen of het starten van een eigen bedrijf voor u een kansrijke oplossing is om weer aan de slag te komen. Zijn we hiervan overtuigd, dan helpen we u graag verder door een positief advies af te geven en de aanvraagformulieren op te sturen naar UWV.

Een werkgever wil mij een kans geven via een proefplaatsing. Kan ik daarop ingaan?

Een proefplaatsing is bedoeld voor situaties waarin een werkgever u een kans wil geven, maar er nog aan twijfelt of u geschikt bent voor het werk. U kunt dan toestemming krijgen om twee maanden op proef te gaan werken. Als wij het met de plannen eens zijn en UWV er toestemming voor heeft gegeven, hoeft u tijdens een proefplaatsing niet te solliciteren. Zo kunt u zich volledig wijden aan het leveren van goed werk en het overtuigen van uw nieuwe werkgever. Tijdens de proefperiode houdt u uw uitkering. De werkgever heeft daardoor nog geen loonkosten en kan dus zonder risico bekijken of u geschikt bent. En u krijgt de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Als u en uw nieuwe werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u direct in dienst treden. Het is niet de bedoeling dat er dan eerst nog een proeftijd is. UWV geeft alleen in zeer uitzonderlijke situaties toestemming voor een langere proefplaatsing dan twee maanden. Voorwaarden proefplaatsing

 • De werkgever verklaart op papier dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.
 • De verwachting is dat u zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden.
 • U ontvangt ten tijde van de aanvraag een WW-uitkering en bent al minstens drie maanden werkloos. Of u bent jonger dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie (een havo-, vwo-, mbo-niveau-2-diploma of hoger diploma). Of u heeft, voordat u een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad, en u kunt niet meer werken in uw oude functie.

Wij zijn het met uw plannen eens en u heeft toestemming van UWV. U moet hiervoor het formulier Aanvraag toestemming proefplaatsing tijdens WW invullen en naar deze instantie versturen.

Ik wil stage gaan lopen bij een werkgever. Heb ik daar toestemming voor nodig?

Een stage kan een goede manier zijn om kennis te maken met een werkgever, ervaring op te doen en te laten zien wat u kunt. Om deze redenen maakt een stage onderdeel uit van veel opleidingen, maar u kunt dit middel natuurlijk ook daarbuiten toepassen. Als ontvanger van een WW-uitkering moet u wel eerst met ons overleggen en toestemming vragen aan UWV. Alleen als de stage onderdeel uitmaakt van een opleiding waar deze instantie eerder al mee heeft ingestemd, heeft u het akkoord van UWV niet meer nodig. Wij vragen u om uw plannen hoe dan ook met uw casemanager van ActivaSZ te bespreken. Niet alleen omdat u verplicht bent om ons op de hoogte te houden, maar ook omdat we zo we met u kunnen meedenken. We helpen u graag te beoordelen aan welke eisen een stage moet voldoen om uw kansen op werk zo groot mogelijk te maken. Ook kunnen we u vertellen met welke spelregels u rekening moet houden, bijvoorbeeld op het gebied van stagevergoedingen. En mogelijk kunnen we u helpen door de werkgever te overtuigen van een proefplaatsing. Ook UWV geeft hier de voorkeur aan. Toestemming van UWV Toestemming van UWV regelt u via de Werkmap op werk.nl. Een adviseur werk van UWV beoordeelt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden om stage te lopen tijdens uw WW-uitkering.

Sollicitatieplicht en vrijstelling

Als mijn werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie, moet ik dan nog solliciteren?

Jazeker. Uw (ex-) werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van uw re-integratie, maar u moet er zelf ook al het mogelijke aan doen om weer aan het werk te komen. Dit betekent onder meer dat u elke week minstens één keer een sollicitatieactiviteit moet verrichten, of vaker indien wij dit met u hebben afgesproken. Zowel ActivaSZ als UWV controleert of u zich aan deze verplichting houdt. Solliciteert u te weinig of kunt u niet laten zien dat u heeft gesolliciteerd? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Om controle door UWV mogelijk te maken, moet u uw sollicitatieactiviteiten op tijd doorgeven via de Werkmap op werk.nl. Omdat wij geen toegang hebben tot deze werkmap, vragen we u om uw sollicitaties ook aan ons door te geven. Dit doet u via ons online cliënt dossier. U ontvangt hiervoor van ons een internetadres (url), gebruikersnaam en toegangscode. Verder moet u voor zowel UWV als ActivaSZ kopieën bewaren van uw sollicitatiebrieven en van uitnodigingen die u krijgt voor sollicitatiegesprekken of tests.

Kan ik tijdelijk vrijstelling krijgen van mijn sollicitatieplicht?

Ja, dat is mogelijk als UWV hier toestemming voor geeft. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij deze instantie; wij kunnen nooit op eigen houtje bepalen dat u vrijstelling krijgt. Wel heeft u in veel gevallen ook onze toestemming nodig. Soms houdt dit zelfs in dat UWV het verzoek alleen in behandeling neemt als het van ons afkomstig is. Wij raden u daarom aan altijd met uw ActivaSZ casemanager te overleggen. Op die manier voldoet u meteen aan de verplichting om ons goed op de hoogte te houden van uw situatie. UWV neemt verzoeken om vrijstelling onder meer in behandeling in de volgende situaties:

Vooraf overleggen is altijd verstandig! Ook als UWV een positief advies van ons strikt genomen niet nodig vindt, is het altijd verstandig om vooraf met uw casemanager te overleggen. Wij zijn immers namens uw ex-werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie. We werken actief aan realisatie van dit doel, denken graag met u mee en waar mogelijk helpen we u bij het indienen van uw verzoek. Maar we kunnen u alleen goed ondersteunen als we op de hoogte zijn van uw situatie, activiteiten en wensen. Daarom willen we graag zo spoedig mogelijk kunnen beoordelen wat uw verzoek betekent voor de afspraken die we hebben gemaakt.

Ik ga mantelzorg verrichten en kan daardoor voorlopig niet werken of solliciteren. Wat nu?

Mantelzorgverplichtingen vormen een geldige reden om UWV te verzoeken om vrijstelling van uw sollicitatieverplichtingen. U moet hiervoor het formulier Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg invullen en naar UWV versturen. Als ontvanger van een WW-uitkering kunt u maximaal zes maanden vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Deze termijn is bedoeld om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een zeer uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met één maand worden verlengd. Wij vragen u om uw situatie voorafgaand aan uw verzoek aan UWV met uw casemanager te bespreken. Zo kunnen we met u meedenken en beoordelen in welke mate de mantelzorg u verhindert om aan uw verplichtingen te voldoen. U voldoet dan meteen aan uw verplichting om ons op de hoogte te houden van uw situatie. En u krijgt een goede inschatting of uw verzoek aan UWV kans van slagen heeft. Onbetaald, noodzakelijk, intensief en gericht op iemand in uw naaste omgeving Belangrijk om te weten is dat UWV niet iedere vorm van zorg als mantelzorg beschouwt. Ook vormt niet iedere vorm van mantelzorg reden voor vrijstelling. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u verleent onbetaalde zorg aan een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid;
 • het is noodzakelijk dat u de zorg verricht, bijvoorbeeld omdat er niemand anders beschikbaar is of omdat anderen hiervoor niet geschikt zijn;

de zorg kost u meer tijd en energie dan normale ziekenzorg.

Ik ben ziek geworden. Moet ik nu toch solliciteren?

Dat hangt af van de precieze situatie. De basisregel is dat u gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Dit hangt samen met het feit dat u in de eerste dertien weken van uw ziekte ook gewoon recht houdt op uw WW-uitkering. Zowel UWV als ActivaSZ gaat ervan uit dat u in deze periode blijft proberen om een nieuwe baan dichterbij te brengen, door te solliciteren of andere eerder afgesproken re-integratie-activiteiten uit te voeren. We blijven hier ook allebei op toezien, dus let erop dat u ook blijft voldoen aan uw verplichtingen om informatie hierover door te geven. Levert uw ziekte zodanige beperkingen op dat u geen kans ziet om aan uw verplichtingen of aan gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat u door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact met ons op om dit met uw casemanager te bespreken. Hij beoordeelt in alle redelijkheid of we u tegemoet kunnen komen. Ook maakt hij met u concrete afspraken over hervatting van de re-integratie, op basis van een inschatting van het moment waarop u waarschijnlijk voldoende hersteld bent om weer aan uw verplichtingen te voldoen. Geef ziekte altijd door aan UWV Let op: u moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heeft u een afspraak gemaakt met uw casemanager die erop neerkomt dat u vrijstelling heeft van uw sollicitatieplicht? Dan heeft u hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regelt u via de Werkmap op werk.nl.

Door een noodsituatie kan ik niet solliciteren. Is daar een regeling voor?

Ja, in een noodsituatie kunt u tijdelijk vrijstelling krijgen van uw gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. U moet hiervoor wel toestemming vragen aan UWV. Wij vragen u om daarnaast met uw ActivaSZ casemanager te overleggen. Zo kan hij met u meedenken en voldoet u meteen aan uw verplichting om ons op de hoogte te houden. Goed om te weten is dat niet iedere noodsituatie reden is voor vrijstelling. Ook moet u er rekening mee houden dat de vrijstelling in de meeste gevallen alleen bedoeld is om u tijd te geven om noodmaatregelen te nemen. U moet weer gaan solliciteren zodra de situatie dit mogelijk maakt en dit in alle redelijkheid van u kan worden verwacht. UWV zal afwegen:

 • hoe ernstig de situatie is;
 • in welke mate de situatie u dwingt om u met andere zaken dan solliciteren bezig te houden en hoe lang dit naar verwachting zo blijft;
 • wat gezien de situatie in alle redelijkheid wel en niet van u mag worden verwacht.

Mag ik tijdens mijn re-integratie op vakantie? En moet ik dan solliciteren?

Een belangrijk uitgangspunt is dat vakantie uw re-integratie niet in de weg mag staan. Bespreek uw plannen daarom in elk geval vooraf met uw casemanager, zodat hij dit kan beoordelen. Op die manier voorkomt u dat u onbedoeld de regels overtreedt. Bent of gaat u aan de slag bij een werkgever? Dan hoort u uw plannen daarnaast uiteraard ook met hem te bespreken, zodat hij weet waar hij aan toe is en het werk goed kan verdelen. Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan moet u hiervoor ten minste twee weken vóór uw geplande vertrek een schriftelijk verzoek indienen bij uw casemanager. Zo kan hij tijdig uw plannen beoordelen. Uiteraard is het verstandig om pas ná het akkoord van uw casemanager reis- en verblijfkosten te maken (ticket, hotel en dergelijke). Vrijstelling van sollicitatieplicht: regel het op tijd! Als u een WW-uitkering ontvangt, heeft u te maken met een sollicitatieplicht. Uw casemanager maakt dan afspraken met u over sollicitatieactiviteiten. Wilt u op vakantie, dan kunt u vrijstelling krijgen van uw sollicitatieverplichtingen. Wij werken hierbij hetzelfde als UWV: u kunt maximaal vier weken per jaar vrijstelling krijgen. Wilt u graag vrijstelling, bespreek dit dan met uw casemanager als u met hem overlegt over uw vakantieplannen. Zo voorkomt u dat hier misverstanden over ontstaan en u onbedoeld de regels overtreedt. Zie voor meer informatie over vakantie tijdens WW ook uwv.nl.

Mijn AOW-leeftijd komt in zicht. Moet ik nu toch gewoon solliciteren?

Dit hangt af van de vraag wanneer uw WW-uitkering is ingegaan en hoelang u nog precies moet wachten tot u recht krijgt op AOW. U hoeft niet te solliciteren als u, gerekend vanaf uw eerste WW-dag, binnen een jaar de AOW-leeftijd bereikt. In alle andere gevallen moet u gewoon aan alle sollicitatieverplichtingen voldoen. Let op de verschuivende AOW-leeftijd! Concludeer niet te snel dat u recht heeft op vrijstelling, want de AOW-leeftijd is aan het verschuiven:

 • in 2012 lag de AOW-leeftijd nog op 65 jaar;
 • in 2013-2015 ging hij omhoog met één maand per jaar;
 • in de jaren 2016-2018 bedraagt de jaarlijkse stijging drie maanden;
 • in 2019-2021 gaat het om vier maanden per jaar;
 • vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u eenvoudig uw AOW-leeftijd opzoeken door uw geboortedatum in te typen.

Weer aan het werk

Ik ga weer aan het werk. Wat betekent dit voor mijn WW-uitkering?

Allereerst is van belang of u recht houdt op de uitkering of niet. De uitkering stopt als u in uw nieuwe baan dan 87,5% of meer van uw WW-maandloon verdient. U bent verplicht uw inkomsten aan UWV door te geven, zodat deze instantie dit kan controleren. Verdient u in uw nieuwe baan minder dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan wordt de WW-uitkering een aanvulling op uw inkomen. Op die manier blijft het inkomensverlies voor u beperkt. UWV berekent de aanvulling door uw inkomen af te trekken van uw uitkering. Een deel van uw inkomen (30%) wordt daarbij vrijgelaten. Mogelijk recht op een bovenwettelijke aanvulling Gaat u in uw nieuwe baan minder verdienen dan in uw oude baan, dan kunt u ook recht hebben op een bovenwettelijke aanvulling op uw inkomsten. Deze loonsuppletie kunt u aanvragen bij de bovenwettelijke uitkeringsinstantie waar u onder valt. Uw (ex-) werkgever kan u vertellen welke instantie dit is.

Ik ga weer aan het werk, maar voor minder uren. Moet ik blijven solliciteren?

Dit hangt van de vraag of u recht houdt op een WW-uitkering. Dit is het geval als u in uw nieuwe baan minder dan 87,5% van uw WW-maandloon verdient. Geldt dit voor u, dan moet u inderdaad blijven voldoen aan uw sollicitatieverplichtingen en desnoods een andere of tweede baan accepteren. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk weer zoveel verdient dat u helemaal geen uitkering meer nodig heeft. Uiteraard bent u verplicht ons en UWV direct op de hoogte te stellen van de nieuwe situatie. Zo kunnen wij de begeleiding aanpassen en kan UWV uw WW-uitkering afstemmen op wat u gaat verdienen. Zolang u nog recht heeft op WW, fungeert de uitkering als aanvulling op uw inkomen.

Ik krijg een tijdelijke baan. Wat betekent dit voor mijn sollicitatieverplichtingen?

Als u een tijdelijke baan krijgt, hoeft u mogelijk enige tijd niet te solliciteren. U moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen:

 1. u bent op of na 1 juli 2015 werkloos geworden;
 2. u gaat voor minimaal 3 maanden werken;
 3. één van de volgende situaties is op u van toepassing:
 • u werkt hetzelfde aantal uren als in uw oude baan, of;
 • u werkt meer dan in uw oude baan, of;
 • u werkt minimaal 36 uur (als u voorheen fulltime werkte).

De vrijstelling geldt drie maanden. Daarna moet u weer solliciteren.

Ik krijg een baan aangeboden tegen een lager salaris. Ga ik er nu op achteruit?

U gaat er niet op achteruit  zolang u nog recht heeft op een WW-uitkering. Gedurende uw WW-uitkering  verrekent UWV uw inkomsten met uw WW-uitkering. De eerste 2 maanden wordt 75% van uw inkomsten uit werk van uw WW-uitkering afgetrokken. En vanaf de derde maand wordt dat 70%. Zijn uw inkomsten uit werk meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan stopt uw uitkering. Mogelijk heeft u na afloop van uw WW-uitkering recht op een aanvulling op uw inkomsten, dit wordt vaak loonsuppletie genoemd. Wij vinden het belangrijk om naast de inkomenskwestie ook andere zaken mee te wegen. Het is altijd beter om aan de slag te zijn dan werkloos aan te kant te staan. Werk biedt u mogelijkheden om u te blijven ontwikkelen. Daarnaast kunt u een werkgever laten zien wat u in uw mars heeft en leidt dit wellicht tot meer mogelijkheden. Verder blijft u actief, werkt u aan uw netwerk, profiteert u van het contact met collega’s en levert u een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Een baan vormt veel meer dan alleen een bron van inkomsten: wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat werk hebben altijd de beste sociale zekerheid is.

Wat als ik aan het werk ga, maar vervolgens opnieuw werkloos word?

Wat er bij nieuwe werkloosheid precies gebeurt, hangt af van de vraag hoelang u intussen heeft gewerkt.

 • Wordt u binnen 26 weken nadat u aan de slag ging opnieuw werkloos? Dan herleeft uw recht op de WW-uitkering die u vóór uw nieuwe baan ontving. Dit houdt in dat de duur van deze uitkering wordt verlengd met het aantal weken dat u tijdens uw baan geen uitkering heeft ontvangen. U krijgt dus altijd minstens net zo lang WW als u heeft gewerkt. En had u toen u ging werken nog WW-rechten over, dan worden die bij deze periode opgeteld.
 • Wordt u opnieuw werkloos nadat u 26 weken of langer heeft gewerkt? Dan heeft u in de meeste gevallen een nieuw WW-recht opgebouwd. Dit betekent dat u een nieuwe uitkering kunt aanvragen bij UWV.

Ziekte

Ik ben ziek geworden. Moet ik nu toch solliciteren?

Dat hangt af van de precieze situatie. De basisregel is dat u gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Dit hangt samen met het feit dat u in de eerste dertien weken van uw ziekte ook gewoon recht houdt op uw WW-uitkering. Zowel UWV als ActivaSZ gaat ervan uit dat u in deze periode blijft proberen om een nieuwe baan dichterbij te brengen, door te solliciteren of andere eerder afgesproken re-integratie-activiteiten uit te voeren. We blijven hier ook allebei op toezien, dus let erop dat u ook blijft voldoen aan uw verplichtingen om informatie hierover door te geven. Levert uw ziekte zodanige beperkingen op dat u geen kans ziet om aan uw verplichtingen of aan gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat u door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact met ons op om dit met uw casemanager te bespreken. Hij beoordeelt in alle redelijkheid of we u tegemoet kunnen komen. Ook maakt hij met u concrete afspraken over hervatting van de re-integratie, op basis van een inschatting van het moment waarop u waarschijnlijk voldoende hersteld bent om weer aan uw verplichtingen te voldoen. Geef ziekte altijd door aan UWV Let op: u moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heeft u een afspraak gemaakt met uw casemanager die erop neerkomt dat u vrijstelling heeft van uw sollicitatieplicht? Dan heeft u hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regelt u via de Werkmap op werk.nl.

Ik ben ziek geworden. Blijft ActivaSZ mij gewoon begeleiden?

Als u ziek wordt, verandert er de eerste dertien weken niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van uw casemanager van ActivaSZ. U houdt in deze periode ook gewoon recht op een WW-uitkering. Wel start UWV daarnaast met de ziektebegeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van ziektecontrole, het opvragen van een probleemanalyse bij een bedrijfsarts en het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie bij ziekte. UWV is in principe ook verantwoordelijk voor het regelen en in gang zetten van re-integratieactiviteiten. Omdat uw (ex-) werkgever hier belang bij heeft, zullen wij samen met UWV bekijken in hoeverre het mogelijk en zinvol is om hierbij voort te borduren op acties die u in overleg met ons in gang heeft gezet. Als uw ziekte langdurig is Blijft u langer dan dertien weken ziek, dan stopt uw WW-uitkering en ontvangt u een Ziektewetuitkering van UWV zolang uw ziekte voortduurt. UWV zet in die periode ook de al in gang gezette begeleiding van uw re-integratie voort. De situatie bepaalt of wij doorgaan met onze WW-begeleiding. We bekijken per situatie of dit zinvol is.