U krijgt WW-begeleiding van ActivaSZ. Toch krijgt u beslissingen over uw WW-uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag hierover namelijk zulke beslissingen (‘beschikkingen’) afgeven. Bent u het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als wij UWV hebben gevraagd om u een sanctie op te leggen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Of als UWV uw uitkering aanpast, maar u het daar niet mee eens bent.

Stappenplan

1. Onderzoek door UWV

UWV krijgt informatie die aanleiding geeft tot onderzoek. Bijvoorbeeld een bericht dat u meer bent gaan werken en verdienen. Of een melding van ons dat u ook na herhaalde waarschuwingen niet voldoende meewerkt aan uw eigen re-integratie. Waar nodig vraagt UWV u om aanvullende gegevens. Bij een melding van verwijtbaar gedrag is UWV verplicht u de gelegenheid te geven om op het verwijt te reageren.

2. Afgifte beschikking

UWV beoordeelt of de informatie een reden is om de hoogte van uw uitkering te wijzigen. Is dit het geval, dan geeft het hierover een beschikking af. Is de aanpassing een gevolg van een melding of verzoek van ons, dan ontvangt uw (ex-) werkgever een kopie.

3. U bent het er niet mee eens

Op de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken. En wanneer uw bezwaar uiterlijk bij UWV binnen moet zijn. Maar ook dat u UWV eerst om een toelichting kunt vragen.

4. U maakt bezwaar

Hiervoor moet u een bezwaarschrift indienen bij UWV. Dit kan op uwv.nl, met uw DigiD. U kunt ook een bezwaarformulier downloaden, of een brief sturen. Op uwv.nl staat aan welke voorwaarden een brief moet voldoen. Een bezwaar per post kunt u het beste aangetekend versturen. U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken.

5. Meer tijd nodig?

Mogelijk heeft u niet tijdig alle informatie bij elkaar of wilt u nog met iemand overleggen. Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Hierin laat u alleen open waarom u bezwaar maakt. Ook vermeldt u dat deze informatie zo snel mogelijk nastuurt. UWV laat u dan weten wanneer het de gegevens uiterlijk moet hebben.

6. Ontvangstbevestiging

UWV stuurt u binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging als het een bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook uw (ex-) werkgever wordt op de hoogte gesteld.
Let op: een ontvangstbevestiging is géén uitslag. Zolang u van UWV geen uitslag over uw bezwaar ontvangt, blijft de beschikking van kracht!

7. Bezwaar in behandeling

UWV bekijkt de afgegeven beschikking opnieuw. Dit gebeurt altijd door een andere medewerker dan degene die destijds de beslissing nam. Hij kijkt naar de reden(en) die u aanvoert. Ook gaat hij na of de beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of alle procedures goed zijn gevolgd.

8. Telefonisch contact

Meestal belt UWV u om uw bezwaar te bespreken. Dit moet binnen 2 weken na ontvangst gebeuren. Is het zonneklaar dat u gelijk heeft, dan zal UWV de beschikking herzien. Uiteraard kunt u uw bezwaar ook intrekken, als u bij nader inzien vindt dat u ongelijk heeft. Denkt u dat bemiddeling kan helpen, dan kunt u dat ook aangeven.

9. Hoorzitting?

UWV kan u ook uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor. Ook uw (ex-) werkgever, of ActivaSZ als zijn gemachtigde, kan een uitnodiging krijgen als de situatie daarom vraagt. Tijdens de hoorzitting kunnen alle partijen hun standpunt toelichten. U en ActivaSZ zijn echter geen van beide verplicht om eraan mee te werken.

10. Uitslag

UWV stuurt u een beslissing toe. Dit moet binnen 13 weken gebeuren. Als UWV niet tijdig kan beslissen, moet het dat aan u melden.

11. In beroep?

In de beslissing staat of UWV zijn beschikking herziet of niet. Bent u het niet met de uitslag eens, dan kunt u in beroep gaan. Ook uw (ex-) werkgever, of ActivaSZ als zijn gemachtigde, heeft deze mogelijkheid. In de beroepszaak toetst de rechtbank of alle wettelijke regels goed zijn toegepast. Bijvoorbeeld of wij u voldoende op uw verplichtingen en nalatigheid hebben gewezen voor we UWV om een sanctie vroegen. En of UWV voldoende informatie had om tot zijn oordeel te kunnen komen. Na de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

12. Tijdens beroepszaken

In afwachting van de uitspraak op het beroep betaalt UWV uw WW-uitkering uit volgens de eerder afgegeven beschikking. Zolang u nog recht heeft op (een deel van) uw WW-uitkering, blijven wij u gewoon begeleiden volgens de afspraken die we hierover met u hebben gemaakt. Is er een uitspraak, dan bekijken we pas na het verstrijken van de bezwaartermijn of er reden is om iets te wijzigen. Bij beroep en hoger beroep moet u verder rekening houden met juridische kosten. Over de procedures kunt u meer lezen op uwv.nl.