De bevriezing van de AOW-leeftijd in 2020 kan niet voorkomen dat het aantal WIA-uitkeringen blijft stijgen. Door de maatregel valt weliswaar de uitstroom uit de WIA hoger uit. Maar doordat het aandeel werkende 60-plussers blijft toenemen, stijgt de instroom nog harder. Dit blijkt uit de januarinota van UWV.

Volgens de rapportage van de uitkeringsinstantie neemt de instroom in de WIA in zowel 2019 als 2020 toe. Een belangrijk deel van deze stijging bestaat uit werknemers van 60 jaar en ouder. Hun aandeel in de beroepsbevolking neemt nog altijd in omvang toe. Met het stijgen van de leeftijd loopt ook het instroomrisico op, vanwege een grotere kans op gezondheidsproblemen. Het gaat bij de WIA-instroom vooral om mensen die voorheen in vaste loondienst waren. De instroomstijging is het duidelijkst zichtbaar bij de WGA, bij de IVA is hij beperkter.

WIA onderscheidt zich van WAO en Wajong
De stijging van de WIA-instroom is van zodanige omvang dat er in 2020 sprake is van voortgezette stijging van het aantal uitkeringen. Hiermee onderscheidt de WIA zich in ongunstige zin van de WAO en de Wajong. Bij deze regelingen zorgt de bevriezing van de AOW-leeftijd voor dusdanig hogere uitstroom dat het totale aantal uitkeringen juist daalt. In zijn 8-maandenverslag 2019 signaleerde UWV ook al dat de WIA-instroom versnelde en dat de stijging zich vooral voordeed bij de WGA.

WW-instroom gaat ook weer stijgen
De januarinota bevestigt ook een belangrijke andere constatering uit het 8-maandenverslag 2019: bij de WW is een omslag op komst. De daling van het aantal werklozen in 2019 verandert in 2020 in een stijging, waarschuwt de uitkeringsinstantie op basis van CPB-prognoses. Dit leidt naar verwachting tot een stijging van de WW-instroom met 12.900 personen. UWV ziet zijn uitkeringslasten desondanks dalen omdat de maximumduur van WW-uitkeringen de voorbije jaren is afgebouwd. Voor werkgevers kan dit effect geringer of nihil zijn omdat zij vaak ook premies betalen voor private aanvulling die de inkomenseffecten voor de werknemer beperkt.

Uiteenlopende ontwikkelingen eigenrisicodragen Ziektewet en WGA
UWV geeft in de januarinota ook een stand van zaken en een prognose voor het aandeel eigenrisicodragers voor de WGA en de Ziektewet. Dit levert een uiteenlopend beeld op.
> Het aandeel eigenrisicodragers WGA steeg in 2018 van 37% naar 38%. UWV voorspelt stabilisatie in 2019 en 2020.
> Bij de Ziektewet verwacht UWV een toename van het aantal eigenrisicodragers, maar de nota geeft helaas geen nadere duiding in percentages.

Meer informatie

Gerelateerd