UWV wil coulant omgaan met de beoordeling van door het coronavirus verstoorde re-integratie. De publieke uitvoeringsinstantie streeft naar een begripvolle opstelling en maatwerk. Dit blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer poortwachter. UWV-medewerkers hanteren dit instrument als praktische richtlijn voor de toetsing van re-integratieverslagen.

Het addendum bevat specifieke instructies voor de manier waarop UWV-medewerkers moeten omgaan met re-integratievereisten die door het coronavirus niet kunnen worden nageleefd. De aanwijzingen hebben betrekking op re-integratieverslagen die niet (tijdig) compleet zijn en (herstel) inspanningen die niet zijn of kunnen worden geleverd.

Re-integratieverslag niet (tijdig) compleet
Normaal gelden er strikte voorschriften voor het indienen van re-integratieverslagen. Ook is de tijd voor aanvulling en correctie beperkt (5 dagen). UWV beseft dat het coronavirus werkgevers kan beletten om zich aan alle voorschriften te houden. Het addendum noemt als voorbeelden het ontbreken van de handtekening van de werknemer en overschrijding van de herzieningstermijn. UWV-medewerkers horen hier coulant mee om te gaan en een maatwerkoplossing te zoeken. Heeft de werkgever plausibele argumenten voor de gebreken, dan volgt er geen (administratieve) loonsanctie. UWV toetst de re-integratie-inspanningen vervolgens op grond van de wel aanwezige informatie.

(Herstel) inspanningen niet geleverd of te leveren
Ook als een werkgever aangeeft dat hij en de werknemer door het coronavirus bepaalde inspanningen niet hebben kunnen verrichten, streeft UWV naar coulance en maatwerk. Is er een deugdelijke grond voor de nagelaten inspanningen, dan volgt er geen loonsanctie. Hetzelfde geldt als de werkgever aangeeft dat hij en de werknemer nagelaten inspanningen niet kunnen herstellen, terwijl UWV dit wel voorschrijft. Het addendum noemt als voorbeeld een tijdelijke bedrijfssluiting waarbij de werknemer ook niet thuis of elders (passende) arbeid kan verrichten. Is er in zo’n geval al een loonsanctie opgelegd, dan kan de werkgever een verzoek indienen om die te bekorten. Vindt UWV de argumenten plausibel, dan beëindigt het de loonsanctie en volgt de WIA-claimbeoordeling.

Extra analyses redelijkheid loonsancties UWV kent een Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) die moet bewaken dat er landelijke uniformiteit is rond loonsancties en bezwaarprocedures over dit onderwerp. De LLC toetst iedere loonsanctie die UWV wil opleggen vooraf en geeft hier een bindend advies over. Hierbij staat centraal of de sanctie past binnen de grenzen van de redelijkheid, voldoende is beargumenteerd en voldoet aan verplichte procedures zoals hoor en wederhoor. De LLC waakt ook over redelijkheid in relatie tot het coronavirus. In de komende periode zal de commissie maandelijks rapporteren in welke gevallen UWV ondanks het virus een loonsanctie moet opleggen.

Meer informatie
Addendum bij Werkwijzer poortwachter (UWV)

Gerelateerd
Nieuwe regels ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid