Alle werkgevers mogen opnieuw kiezen tussen publieke en private uitvoering. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers verschuift. En publiek verzekerde werkgevers financieren samen een correctie voor de ‘rentehobbel’ via een uniforme opslag op hun individuele premie. Dit zijn de voornaamste punten van het kabinetsplan voor een kortere risicoperiode in de WGA.

Het kabinetsplan is onlangs voorgelegd voor internetconsultatie en baseert de lasten vanaf 1 januari 2020 voor alle werkgevers op vijf in plaats van de huidige tien jaar. Voor publiek verzekerde werkgevers zijn de WGA-uitkeringen die zijn ingegaan tussen 2013 en 2018 bepalend voor de premie van 2020. De lasten over de jaren 2008-2012 worden dus ‘achtergelaten’. Voor kleine werkgevers blijft gelden dat de premie volledig sectoraal wordt bepaald. Wel wijzigt de definitie van deze groep: de grens verschuift van 10 maal naar 25 maal de gemiddelde loonsom.

Uniforme opslag bij publieke verzekering
Publiek verzekerde werkgevers gaan volgens de plannen een uniforme opslag op hun individueel gedifferentieerde WGA-premie betalen. Zo financieren zij samen een correctie van de ‘rentehobbel’ die ontstaat doordat verzekeraars direct hun premie op de nieuwe situatie kunnen aanpassen en UWV niet. Zo wil het kabinet verstoring van de hybride markt voorkomen. Een ander gevolg van de plannen is dat de Werkhervattingskas de eerste jaren te weinig inkomsten heeft. Dit wil de regering oplossen door de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) tijdelijk voor alle werkgevers te verhogen.

Eenmalige uitzondering op overstapregels
Aanpassing van de risicoperiode in de WGA kan volgens het kabinet tot een nieuwe afweging over publieke of private uitvoering en verzekering leiden. Daarom schept het een eenmalige uitzondering op de overstapregels. Alle werkgevers krijgen de kans om per 1 januari 2020 te switchen, ook als de gebruikelijke wachttijd van drie jaar nog niet is verstreken. Het Verbond van Verzekeraars zal zijn leden oproepen om werkgevers hierbij niet te houden aan eerder overeengekomen contracttermijnen.

Meer informatie

  • Internetconsultatie SZW: Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage

Gerelateerd