Volgens een nieuw wetsvoorstel gaan alle werkgevers in 2021 een 0,1% hogere premie betalen in ruil voor een premiekorting van €1.200 per administratieve eenheid. Dit betekent feitelijk dat grote werkgevers een lastenverlichting voor hun kleine collega’s helpen financieren. In 2024 moet deze tijdelijke regeling plaatsmaken voor een systeem met gedifferentieerde premies.

Het kabinet stelde op 16 juni zijn Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA open voor internetconsultatie. Dit omvat drie wijzigingen waarvan alleen de laatste echt nieuw is:

  1. Per 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend bij toetsing van de re-integratie-inspanningen door UWV.
  2. Vanaf 1 juli 2020 gaat het arbeidsongeschiktheidspercentage gedurende vijf jaar niet omlaag als een WIA-gerechtigde meer inkomsten realiseert.
  3. Werkgevers krijgen per 2021een premiekorting van €1.200 per administratieve eenheid op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), als tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte.

Premiekorting is vooral voor kleine werkgever

Met de premiekorting wil het kabinet met name kleine werkgevers tegemoetkomen. Omdat er op korte termijn geen financieel instrument beschikbaar is om specifiek deze doelgroep te ontzien, voorziet het wetsvoorstel een premiekorting voor alle werkgevers. Door per administratieve eenheid een vast bedrag toe te kennen, laat het kabinet het voordeel toch vooral ten goede komen aan kleine werkgevers. Volgens de memorie van toelichting keert 90% van de werkgevers minder dan 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom uit.

Grote werkgevers dragen leeuwendeel kosten

Het effect wordt nog versterkt doordat het kabinet de premiekorting deels financiert via verhoging van de Aof-premie met 0,1%-punt. Omdat deze premie een percentage van de loonsom is, zijn het vooral de werkgevers met grote loonsommen die de verwachte €250 miljoen extra premielasten opbrengen. Feitelijk financieren zij zo een groot deel van een premiekorting van in totaal €450 miljoen waarvan vooral kleine werkgevers profiteren. De overheid neemt de overige €200 miljoen voor haar rekening. Uiterlijk per 2024 moet de premiekorting plaatsmaken voor een gedifferentieerde Aof-premie. Over hoe die precies moet gaan werken is nog niets bekendgemaakt.

Premiekorting per administratieve eenheid: zo moet het gaan werken

  • De voorgestelde premiekorting bedraagt maximaal €1.200 per jaar per administratieve eenheid.
  • Bij een loonsom van circa €18.000 op jaarbasis kan de werkgever het volledige kortingsbedrag verzilveren. Bij lagere loonsommen is de korting naar rato.
  • Werkgevers kunnen de korting verrekenen met hun aangifte loonheffingen door ieder aangiftetijdvak een tijdsevenredig deel van de jaarlijkse korting toe te passen.
  • Draagt een administratieve eenheid per jaar minder dan €1.200 aan premie af aan het Aof, dan leidt de vermindering niet tot een teruggaaf. Ook negatieve premies per tijdvak zijn niet mogelijk.
  • Bij meerdere administratieve eenheden mag de werkgever de korting bij elk daarvan toepassen.

Na een jaar bekijkt de overheid of het budget van €450 miljoen volledig wordt benut. Bij onderuitputting of overschrijding wordt het bedrag aangepast.