Invoering van premiedifferentiatie en een eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet heeft het verzuim verminderd. Dit effect is het helderst bij uitzendkrachten; bij eindedienstverbanders is het op onderdelen moeilijk vast te stellen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de effecten van een mogelijke ingreep in de systematiek van de sectorpremies.

Dit blijkt uit antwoorden van minister Koolmees (SZW) op Kamervragen naar aanleiding van een beleidsdoorlichting Ziektewet en Wet arbeid en zorg (WAZO). Een belangrijke conclusie van de bewindsman is dat de maatregelen in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava) van 2014 positief lijken uit te werken. Wel is dit effect niet voor alle Ziektewetverzekerden volledig vast te stellen.

Effect premiedifferentiatie niet volledig helder

Bij de eerstejaars Ziektewetbeoordeling is het beeld helder: deze toets na een jaar ziekte zorgt voor significant hogere uitstroom van alle groepen verzekerden. Het positieve effect van de ingevoerde premiedifferentiatie is alleen duidelijk voor uitzendkrachten. Volgens Koolmees is niet uitgesloten dat het ook opgaat voor eindedienstverbanders, maar is dit niet vast te stellen. Sinds 2014 is door afname van de gemiddelde duur van de loondoorbetalingsperiode zowel de instroom in als de uitstroom uit de Ziektewet toegenomen. Dit vertroebelt het zicht op het effect van de premiedifferentiatie.

Effect verbod sectorverloning verschilt per sector

De minister maakt ook duidelijk dat het verbod op sectorverloning sterk per sector uiteenlopende gevolgen heeft voor het sectorale deel van de Ziektewetpremie. Zijn voorganger Asscher verbood sectorverloning, waarbij uitzenders de relatief hoge premiekosten van hun eigen sector 52 ontwijken, in mei 2017 per direct voor nieuwe gevallen. Een overzicht van de effecten van sectorverloning maakt nu duidelijk dat vooral de sectoren Havenbedrijven, Overig personenvervoer, Openbaar vervoer, Algemene industrie, Elektrotechnische industrie, Slagers overig, Zakelijke dienstverlening III en Zuivelindustrie wellicht premievoordeel van het verbod mogen verwachten.

Volledig effect verbod sectorverloning nog onzeker

Hoe groot de premie-effecten van het verbod op sectorverloning precies zijn, zal mede afhangen van wat er met bestaande gevallen gebeurt. Asscher liet die in mei 2017 ‘vooralsnog’ ongemoeid; wat het huidige kabinet wil is onbekend. Bij invoering van het verbod was een veelgehoorde opvatting dat de uitzenders in kwestie er per 2019 ook aan zouden moeten geloven.

Meer informatie