BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u deze internetdienst en website gebruikt. De internetdiensten en websites van ActivaSZ worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van ActivaSZ te gebruiken c.q. bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van ActivaSZ zijn (intellectueel) eigendom van ActivaSZ, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van ActivaSZ. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij ActivaSZ en wordt uitgeoefend.

Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van ActivaSZ erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van ActivaSZ, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van ActivaSZ en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie.

U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van ActivaSZ slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van ActivaSZ en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

ActivaSZ en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van ActivaSZ raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van ActivaSZ geregistreerde en aangeboden informatie. ActivaSZ en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van ActivaSZ.
U dient de eventueel door ActivaSZ te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • ieder gebruik van de internetdiensten en websites van ActivaSZ op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor ActivaSZ of gelieerde ondernemingen, voor klanten van ActivaSZ of voor derden
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van ActivaSZ heeft verkregen
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van ActivaSZ, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van de internet diensten en websites van ActivaSZ is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Wijzigingen

ActivaSZ kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande Disclaimer. De jongste versie van de Disclaimer vervangt de oudere versie ervan. Checkt u daarom regelmatig deze Disclaimer.